1. Pole namiotowe „Kaszub” zwane dalej "Polem "  jest miejscem wypoczynku a odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.
 2. Recepcja pola namiotowego czynna jest codziennie w godzinach od 08:00 do 20:00, natomiast doba pobytowa trwa od 14:00 do 12:00 dnia następnego z zastrzeżeniem ust.8.
 3. Przyjeżdżający po godz. 20:00 i przed 22:00 wjeżdżają na pole namiotowe a przyjeżdżający po godzinie 22:00 i przed 6:00 zatrzymują się na parkingu dla klientów przy budynku recepcji wyjątkiem są rodziny z dziećmi do lat 10-ciu. Przyjeżdżający są zobligowani do odebrania numerku wraz z regulaminem od Ochrony oraz podpisania regulaminu. W celu meldunku proszę o okazanie numerku w budynku recepcji.
 4. Pole namiotowe „Kaszub” jest monitorowane systemem kamer wizyjnych.
 5. Goście którzy planują wyjazdy plenerowe z powrotami w godzinach nocnych są zobowiązani do zgłoszenia opóźnienia powrotu w recepcji Pola , celem zapewnienia możliwości wjazdu na obiekt.
 6. Goście zobowiązani są do korzystania wyłącznie z miejsca wyznaczonego na parkingu oraz miejsca pobytu, wskazanych przez pracowników pola namiotowego "Kaszub".
 7. W chwili zameldowania Gość otrzymuje: ogólną kartę pobytu, zawieszkę z numerem pobytu i przepustkę na samochód. Zawieszkę z numerem należy wywiesić na namiocie, przyczepie, itd. W widocznym miejscu. Przepustkę dla samochodu umieścić za przednią szybę w sposób umożliwiający odczytanie informacji na niej zawartych.
 8. Goście ustawiający przyczepę na okres wiosna- lato na terenie Pola zobligowani są do podpisania umowy postoju w dniu przyjazdu ustawienia przyczepy . Warunkiem pobytu na Polu jest podpisanie umowy i wniesienie stosownych opłat.
 9. W chwili zameldowania do domku klient otrzymuje: przepustkę na samochód którą to należy umieścić za przednią szybę. Doba pobytowa trwa od 15:00 do 12:00 dnia następnego.
 10. Administracja pola ma prawo do sprawdzania karty pobytu w każdej chwili. W przypadku stwierdzenia niezarejestrowanego pobytu, pobrana zostanie dodatkowa opłata od osoby za każdy dzień niezgłoszonego pobytu.
 11. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00 w tych godzinach zamknięta jest brama główna, otwarta pozostaje tylko bramka wejściowa.
 12. Opłaty za pobyt pobierane są z góry w dniu rozpoczęcia, a wcześniejszy wyjazd nie upoważnia do zwrotu należności. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu. 
 13.  Goście osoby zameldowanej mogą przebywać do godziny 22:00, przebywanie dłużej wymaga uiszczenia opłaty pobytowej. Parkowanie samochodu osoby odwiedzającej jest na parkingu pola namiotowego oraz podlega opłacie według cennika .
 14. Z urządzeń RTV należy korzystać przy ściszonych głośnikach w taki sposób aby nie zakłócić spokoju innym turystom.
 15. Zwierzęta mogą przebywać na polu namiotowym a ich właściciele zobowiązani są do: posiadania aktualnej książeczki szczepień, zapewnienia odpowiedniej opieki, tak aby nie zakłócały spokoju, posiadania legowiska dla zwierząt( zabrania się wchodzenia zwierząt na kanapy, łóżka, fotele w domkach letniskowych), sprzątania nieczystości po swoich zwierzętach, wyprowadzanie zwierząt wyłącznie na smyczy i w kagańcu. Nie ma zgody na pobyt zwierząt, których właściciele nie przestrzegają powyższych zasad.
 16. Zmotoryzowani turyści poruszający się po terenie pola zobowiązani są zachować szczególną ostrożność oraz ograniczyć prędkość poruszania do 10 km/h. Ruch kołowy na terenie Pola należy ograniczyć do niezbędnych przypadków. Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności dotyczy również ruchu rowerowego i hulajnóg.
 17. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych.
 18. Za stan instalacji przedłużaczy gości administrator Pola  nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku stwierdzenia realnego zagrożenia bezpieczeństwa administrator Pola odmawia prawa do korzystania z przyłącza elektrycznego do czasu wymiany przez klienta na bezpieczny kabel elektryczny.
 19. Prysznice i umywalnie czynne od godz. 7:00 do 22:30 WC czynne są całodobowo sprzątanie odbywa się w wyznaczonych godzinach informacja w budynku prysznice i wc.
 20. Odpadki i śmieci należy wyrzucać tylko do wyznaczonych opisanych pojemników i worków. Na terenie pola obowiązuje segregacja śmieci.
 21. Bezwzględnie zabrania się rozpalania ognisk, ogradzania lub wydzielania terenu bez zgody kierownika, oraz mycia samochodów.
 22. Dzieci na terenie pola znajdują się pod opieką rodziców lub osób, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw i sprzętów znajdujących się na polu musi odbywać się pod nadzorem osób dorosłych. Administracja pola nie bierze odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
 23. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za korzystanie z mienia pola. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia pola korzystający  ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w wysokości 50% kosztów całości pobytu.
 24. Administracja pola nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody osobowe, oraz ewentualne zniszczenia, uszkodzenia lub kradzież wszelkich dóbr przywiezionych przez klienta na pole, ich akcesoriów i zawartych w nich przedmiotów ( dokumenty, kluczyki, telefony, pieniądze, itp.) nie złożonych wcześniej do depozytu.
 25. Z przyczyn niezależnych od kierownictwa Pola namiotowego Kaszub wichury, zmiany pogodowe, deszcze, wcześniejszy wyjazd opłat wcześniej pobranych nie zwracamy.
 26. Na terenie pola jest internetowy punkt dostępu Hot-Spot z ograniczeniem pobierania danych.
 27. Administracja pola namiotowego "Kaszub" może odmówić przyjęcia turystów, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin pola namiotowego Kaszub wyrządzając szkodę w imieniu pola namiotowego, turystów lub szkodę na osobie turysty, pracownika pola namiotowego lub innych osób przebywających na polu namiotowym albo też w inny sposób zakłócili spokojny pobyt turystów. Również turystom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, którzy zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. Za naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego, a w szczególności zakłócania spokoju, nie respektowania ciszy nocnej, nadużywania alkoholu, stosowania wulgaryzmów, obrażania obsługi itp. administracja pola namiotowego Kaszub ma prawo usunąć turystę z terenu obiektu bez zwrotu należności za pobyt.
 28. Pobyt na terenie pola jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu a jego nie znajomość nie zwalnia z zasad jego przestrzegania.

 Wszystkim gościom życzymy udanego wypoczynku.